Pravidla a obchodní podmínky

Pilujeme to…

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obecná ustanovení

Prodávající je obchodní společnost Jiří Gangur , Popovice 5, Třesovice, 503 15, IČO: 86937618 (dále jen „prodávající„), zapsaná v živnostenském rejstříku 2.července 2008

Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu firma Jiří Gangur (dále jen provozovatel) není plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu provozovatele jsou uváděny s DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Vyřízení objednávky

Potvrzení objednávky

Po obdržení Vaší objednávky ověřujeme, zda je zboží k dispozici a nejpozději druhý pracovní den Vás kontaktujeme, objednávku potvrdíme a dohodneme se na nejvhodnějším způsobu doručení zboží. Do našeho e-mailového potvrzení můžete objednávku bez jakýchkoliv poplatků zrušit.

Dodání zboží

Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby PPL a Českou poštou po úhradě bankovním převodem nebo na dobírku. K odesílanému zboží přikládáme daňový doklad. Veškeré objednané zboží je možné vyzvednout a uhradit na adrese naší  provozovny – Popovice 5, Třesovice, 503 15.

Platební podmínky

Kupující může uhradit cenu za objednané zboží několika způsoby: Na dobírku, bankovním převodem, nebo v hotovosti při vyzvednutí zboží v místě provozovny.

Převzetí zboží

Příjemce zboží (zákazník) má při přejímání zásilky povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda-li zásilka nevykazuje zjevné vady poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení zboží další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu. Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku, způsobí tím provozovateli škodu (dopravné, poštovné a balné), která bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

 

Storno objednávky

Storno ze strany zákazníka

Storno objednávky ze strany kupujícího je v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jako zákazník máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V případě odstoupení od smlouvy, ponese zákazník (spotřebitel) náklady spojené s navrácením zboží na adresu: Dřevo pro děti.cz, Popovice 5, Třesovice, 503 15 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy ve 14ti denní lhůtě ode dne převzetí zboží (§1829)  vyžadujeme zboží vrátit úplné, tj. včetně dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém kupující zboží převzal. Tj. v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, by měl kupující (spotřebitel) prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno či spotřebováno), musí kupující (spotřebitel) poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím (spotřebiteli) právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu (spotřebiteli) v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka (spotřebitele) nebo pro jeho osobu (metrové zboží).

Zboží nesmí být prodávajícímu zasláno na dobírku!

Současně se zbožím doporučujeme zaslat vyplněný „Formulář pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy)“. Tento formulář naleznete na našich stránkách na ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupí-li zákazník (spotřebitel) od smlouvy ve 14ti denní lhůtě, vrátí mu provozovatel internetového obchodu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (tj. převzetí zboží v místě sídla provozovatele) všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě smlouvy přijal. Peněžní prostředky vrátí provozovatel na bankovní účet, který mu zákazník (spotřebitel) sdělí ve formuláři, který je k dispozici zde. V případě, že zákazník (spotřebitel) uhradil zboží platební kartou, provozovatel provede refundaci platby zpět ve prospěch jeho platební karty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (tj. převzetí zboží v místě sídla provozovatele).

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporu s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Storno ze strany provozovatele obchodu

Provozovatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na  adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě  platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží  uvedena delší dodací lhůta, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení  tato uvedená lhůta. Pokud je v popisu zboží  uvedeno „není skladem“, provozovatel informuje zákazníka o předpokládané dodací lhůtě a domluví termín doručení. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je  zadaná  doručovací adresa zjevně pochybná. Toto sdělení o odmítnutí objednávky bude zasláno zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu.

Výměna zboží

V případě, že požadujete výměnu zboží,  zašlete zboží k výměně na naši adresu: Dřevo pro děti, Popovice 5, Třesovice, 503 15 spolu s vyplněným formulářem, který naleznete na našich stránkách www……………… Obratem po přijetí Vaší zásilky Vám na naše náklady zašleme vyměněné zboží, pokud bude skladem. (V případě, že zboží již nebude dostupné, vrátíme Vám částku za vrácené zboží na Váš bankovní účet.) Náklady na zaslání vyměněného zboží zpět na Vaši adresu neseme jako provozovatel internetového obchodu ze svého. Dopravné za zboží k výměně od Vás zpět na naši adresu nesete jako spotřebitel ze svého (podle §1820 odst. 1 písm. g).

Záruční podmínky a reklamace

Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat provozovatele. Oznámení o zjištěných vadách musí zákazník učinit u provozovatele písemně (e-mailem) nebo za použití reklamačního formuláře, ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. Veškerá destrukční poškození zboží, jakož i povrchových úprav, nejsou předmětem pozdějších reklamací (zjevné vady). V písemném oznámení zákazník uvádí zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje zákazník v místě provozovny provozovatele: Dřevo pro děti, Popovice 5, Třesovice, 503 15, nebo na e-mailové adrese obchod@drevoprodeti.cz K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii daňového dokladu (faktury, případně záručního listu) a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V případě, že věc při převzetí zákazníkem (dále jen „kupující“) není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil (viz ust. §616 odst. 3 Obč. zák.).

Záruka se vztahuje pouze na vady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo vadou výrobní. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené neodbornou montáží, neodborným používáním, zanedbáním údržby, neodborným zásahem, nesprávným uskladněním, záměnou dílů, havárií, přetěžováním či používáním k jiným účelům než je určeno. Podmínkou uplatnění záruky je zachování zboží v původním designu a bez povrchových a ostatních úprav (např. zachování rámu v originálním laku, apod.). Délka záruční doby se v žádném případě nerovná délce životnosti výrobku. Běžné opotřebení vzniklé používáním výrobku nelze reklamovat jako vadu.

Záruční doba je na každé zboží 24 měsíců.

Zboží k reklamaci musí být dodáno provozovateli internetového obchodu kompletní (tj. včetně příslušenství, návodu, případně záručního listu) a zaslané spolu s dokladem o koupi. Zboží musí být doručeno na adresu: Dřevo pro děti, Popovice 5, Třesovice, 503 15 Reklamace mají vždy charakter odstranitelné vady, která se řeší výměnou zboží nebo jeho součástí, jeho opravou nebo odborným seřízením. Provozovatel je dle platných zákonných norem povinen vyřídit oprávněnou reklamaci do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží od zákazníka (v případě zaslání zboží k reklamaci prostřednictvím přepravní služby, dnem převzetí zboží od přepravní služby).

 

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod www.drevoprodeti.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše osobní údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše osobní údaje v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty internetovému obchodu  www.drevoprodeti.cz (např. pro sdělení doručovací adresy přepravci). Zákazník souhlasí s tím, aby jeho data byla využita pouze provozovatelem internetového obchodu  www.drevoprodeti.cz, a to pro komunikaci s ním a pro účely statistického zpracování.

Kontaktní údaje

Dřevo pro děti.cz
Popovice 5
Třesovice
503 15
tel. 777 24 88 14
obchod@drevoprodeti.cz

číslo účtu: 115-3472490267/0100
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo přímo na adrese naší provozovny. Naší snahou je vyjít našim zákazníkům v jakémkoliv ohledu maximálně vstříc.

Přejeme Vám příjemné nakupování!